Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Dodatek Węglowy – Informacja

Utworzono dnia 18.08.2022


Dodatek Węglowy – Informacja

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym informujemy, iż wnioski o wypłatę powyższego dodatku można składać w terminie od 22.08.2022 r. do 30.11.2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży ul. Rynek 11, 27-100 Iłża – Biuro Obsługi Klienta (dawna sala konferencyjna).

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu w przypadku, gdy są spełnione dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi, co najmniej 85% węgla kamiennego;
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków - CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

Co należy rozumieć przez pojęcie gospodarstwo domowe?

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

WAŻNE!

 • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek, jako pierwszy;
 • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

 • dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych;
 • przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Jakie osoby mogą składać wniosek?

Dodatek węglowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski;
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Czy będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny?

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie stosuje się kryterium dochodowego.

Ponadto kwota dodatku węglowego:

 • jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • podlega wyłączeniu spod egzekucji;
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Kiedy złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

 Wniosek o dodatek węglowy można pobrać ze strony: https://mgops.ilza.pl/druki-do-pobrania

WAŻNE!

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP;
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża – Biuro Obsługi Klienta (dawna sala konferencyjna)
  w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłży pod numerami: (48) 341 22 40, (48) 341 22 18, (48) 341 22 57.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.