Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 02.01.2023


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Iłża ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. Wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. Wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,  
 3. Załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. Korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
 5. Zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równie do wymienionych w lit. a i b

Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
  lub
 2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu
  lub
 3. Osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadanie doświadczenia o którym mowa może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężona.
 4. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Przy czym liczba przyznanych godzin zależna będzie od ilości godzin wskazanych we wniosku o środki finansowe.

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt. 3 Programu . Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika Programu, wskazuje go gmina/powiat z uwzględnieniem postanowień ust. 3 pkt lub 2 Programu.

W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także:

 1. Zaświadczenie o niekaralności;
 2. Pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w kodeksie pracy.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2286 ze. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Gmina/powiat przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2023, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Osoby zainteresowane wsparciem asystenta, proszone są o zgłoszenie się w terminie do 16 stycznia 2023 r. do  Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Rynek 11, 27-100 Iłża , w celu pobrania/złożenia Karty zgłoszeniowej do Programu. Niezbędne jest także dołączenie do karty zgłoszenia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dot. Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
48 341 22 35 – Dyrektor Damian Różalski, Starszy pracownik socjalny – Edyta Słomka 48 341 22 40

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników.

Przydzielenie wsparcia w formie usługi asystenta nastąpi po podpisaniu umowy na realizację powyższego Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.