Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Przemoc domowa

PRZEMOC DOMOWA zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
 5. istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zarządzeniem nr 90/2023 Burmistrza Iłży z dnia 20 września 2023r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny w Iłży w skład którego wchodzi 11 osób, tj. 2 przedstawicieli Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 2 przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1 przedstawiciel Policji, 2 przedstawicieli Oświaty, 1 przedstawiciel Służby Zdrowia, 2 przedstawicieli Sądu Rejonowego w Lipsku, 1 przedstawiciel Stowarzyszenia  Rozwoju Wsi Maziarze Stare i Okolic Maziarze Stare.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Iłży:
- przedstawiciel M-GOPS w Iłży Anna Rożek – Barszczyńska, pok. nr 16, tel. 48 342 22 01

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Iłży:
- przedstawiciel M-GOPS w Iłży Katarzyna Kutera, pok. nr 16, tel. 48 341 22 01

Zespół Interdyscyplinarny w Iłży działa na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz na podstawie Uchwały LXIX/474/2023 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 sierpnia 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Iłży.

Zespół realizuje działania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026 przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/234/2021 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 stycznia 2021 roku.


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY DOMOWEJ:

 • zgłoś się do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłży, ul. Rynek 11,
 • poinformuj dzielnicowego Komisariatu Policji w Iłży, ul. Przy Malenie 1A o doświadczaniu przemocy;
 • gdy w Twoim domu dochodzi do przemocy wezwij Policję, tel. 997 lub 112;
 • jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie  o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej;
 • jeśli osoba stosująca przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłży, która mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłży, ul. Rynek 11;
 • masz prawo do złożenia w Komisariacie Policji w Iłży, ul. Przy Malenie 1A lub w Prokuraturze Rejonowej w Lipsku, ul. Partyzantów 2  zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę, która stosuje przemoc domową.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Bezpłatne wsparcie psychologiczne
ul. Warszawska 4, 27 – 100 Iłża
tel. 664 998 873,
tel. (48) 341 22 35,
 
„Niebieska Linia” Infolinia 800 120 002
- Kontakt z sekretariatem  (22) 666 10 36
(poniedziałek – piątek od 800 do1600)
- Całodobowa poradnia telefoniczna:
116 123 lub 22 668 70 00
 
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 
Telefon alarmowy Policji  997 lub 112 – całodobowo
 
Komisariat Policji w Iłży
ul. Przy Malenie 1A, 27-100 Iłża
od poniedziałku do piątku od 730 do 1530
tel. (47) 701 55 16
 
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu 
- całodobowo
tel. (47) 701 50 10
tel. (47) 701 50 11
tel. (47) 701 50 12
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Iłży

ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża
tel. (48) 341 22 01, (48) 341 22 35
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Iłży

ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża
tel. (48) 616 31 35
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Iłży

ul. M. Jakubowskiego 5, 27 – 100 Iłża
tel. (48) 616 35 13
 
Poradnia Leczenia Uzależnień w Iłży
ul. Bodzentyńska 17, 27 – 100 Iłża
tel. (48) 616 33 67 w. 23

Skontaktuj się z nami, gdy doznajesz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy!

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.