Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłży

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  - formie opłacanego podatku,
  - wysokości przychodu,
  - stawce podatku,
  - wysokości opłaconego podatku
 • w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
  - odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  - orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
  - oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
  - informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
  - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
  - dokument tożsamości.
  - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
  - zaświadczenie organu egzekucyjnego dot. wysokości wyegzekwowanych  alimentów z rok poprzedzający ukres świadczeniowy;
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku

Organ właściwy wierzyciela ustalający prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest obowiązany do samodzielnego uzyskania lub weryfikacji, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, w tym z rejestru PESEL, o którym mowa w przepisach o ewidencji ludności, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, odpowiednio:

 • informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierających dane o wysokości dochodu, składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, należnego podatku;
 • informacji dot. kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • informacji dotyczących osób uprawnionych i członków ich rodzin, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, numer pesel, stan cywilny, obywatelstwo, uczęszczania osoby uprawnionej do szkół i placówek oświatowych , o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie oświaty, okresie uczęszczania , typie lub rodzaju instytucji oraz nazwie i adresie siedziby instytucji, do której osoba uprawniona uczęszcza, informacji o prawie do opieki zdrowotnej, informacje o rozliczaniu się;
 • informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek;
 • zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
 • informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, obejmującej następujące dane:
  - datę wydanego orzeczenia,
  - datę powstania stopnia niepełnosprawności,
  - datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  - okres, na który zostało wydane orzeczenie.

Tryb załatwienia sprawy:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodeku Pomocy Społecznej w Iłży (dotyczy osób uprawnionych zamieszkujących na terenie Gminy Iłża). Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku (szczegóły określone w art. 35 oraz 36 kodeksu postępowania administracyjnego). Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.


Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek
                       800-1600
Wtorek                       730- 1530
Środa                       730- 1530
Czwartek                       730- 1530
Piątek                       730- 1530  


Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.